๎—
Gratis verzending vanaf โ‚ฌ 100,00
Uitgebreid assortiment
Deskundig advies
iDeal betalen of achteraf op factuur
Home /

Privacy Policy 

PROFYTE medical respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Bescherming persoonsgegevens
PROFYTE medical neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende en doelmatige technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door PROFYTE medical verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@profytemedical.nl  


PROFYTE medical zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit onze overeengekomen dienstverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Welke gegevens verzamelen wij
Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, u hebt aangemeld voor een kennissessie, een contactformulier hebt ingevuld of een andere aanvraag doet voor éen van onze producten of diensten, zal aan u gevraagd worden gegevens in te vullen of te versturen. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • Btw-nummer
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier of e-mail, dan kunnen persoonsgegevens worden verzameld. De gegevens die bij gebruik van ons contactformulier op onze website worden verzameld, zijn uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt.


PROFYTE medical verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  PROFYTE medical zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PROFYTE medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@profytemedical.nl . PROFYTE medical zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen


Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PROFYTE medical dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.