๎—
Gratis verzending vanaf โ‚ฌ 100,00
Uitgebreid assortiment
Deskundig advies
iDeal betalen of achteraf op factuur
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PROFYTE MEDICAL, hierna te noemen PROFYTE, gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te Golden Delicious 18, 6922 AS Duiven.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, offertes transacties en overeenkomsten, hoe ook genoemd, van PROFYTE, alsmede op de uitvoering daar van in de ruimste zin van het woord, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle vervolgbestellingen, meerwerk opdrachten en/of nieuwe met PROFYTE te sluiten overeenkomsten.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4. Door het gebruik van deze webshop en/of middels het plaatsen van een bestelling of geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden en accepteert daaruit alle voorkomende rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de webshop van PROFYTE. Hiermee komen partijen overeen dat er, zonder een gewone handtekening, een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. De elektronische bestanden van PROFYTE gelden hiervoor als bewijs.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van PROFYTE zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in offertes, orderbevestigingen als in de webshop(s) en in andere uitingen van PROFYTE. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. PROFYTE heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft PROFYTE het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de opdrachtgever geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de bevestiging door PROFYTE is voldaan.
2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Monsters, beschrijvingen, bijlagen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. In onze aanbiedingen genoemde maten, gewichten, tekeningen, gebruiksaanwijzingen en technische gegevens gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. De geleverde goederen kunnen dus van het hier bovenbedoelde etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.5. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/ of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.6. Op alle door PROFYTE of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven daarom zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van PROFYTE. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief btw per project.
2.7. Afspraken en toezeggingen van werknemers van PROFYTE zijn alleen dan geldig, wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door PROFYTE.


3. Prijzen
3.1. PROFYTE zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door PROFYTE zijn vastgesteld.
3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting en eventuele montage en installatie.
3.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft PROFYTE het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.
3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.5 is PROFYTE voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 75,00 excl. btw gerechtigd behandelings-, administratie-, en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5. Indien de zaken worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is PROFYTE gerechtigd hiervoor bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.


4. Levering
4.1. Alle door PROFYTE genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. PROFYTE is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
4.2. Verzending en transport van PROFYTE naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van PROFYTE. De wijze van transport/ verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door PROFYTE bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) doorgaans tussen 8:00 en 17:00 uur.
4.3. PROFYTE is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door PROFYTE afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
4.4. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door PROFYTE blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van PROFYTE, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is PROFYTE gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van PROFYTE ter zake is uitgesloten.
4.5. De opdrachtgever dient er voor eigen risico en rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien.
4.6. PROFYTE is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.

4.7. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen. Het PROFYTE toegestaan de verkochte goederen in gedeelten af te leveren en te factureren. 
4.8. Indien de opdrachtgever weigert de te leveren goederen in ontvangst te nemen, dan wel de opdrachtgever is nalatig met het verstrekken van informatie en instructies omtrent de levering, dan wel de opdrachtgever ziet geen kans de goederen op een andere manier binnen redelijke termijn te ontvangen (al dan wel of niet door overmacht), heeft PROFYTE het recht deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever ergens anders tijdelijk op te slaan. Het risico van tenietgaan/achteruitgang/ waardevermindering is dan geheel voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval verplicht zélf de opgeslagen goederen te verzekeren tegen alle voorkomende schades. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PROFYTE gerechtigd tot deze penningen.

5. Prijzen en Betaling
5.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
5.2. Tenzij anders aangegeven, worden alle prijzen weergegeven is Euro’s per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. Eventueel extra te maken kosten in het kader van overheidsmaatregelen alsmede verzend- en administratiekosten kunnen ook doorberekend worden.
5.3. PROFYTE behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
5.4. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
5.5. Bij niet-tijdige betaling binnen 30 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is PROFYTE gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging aan ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten (conform Rapport Voorwerk II) van ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

5.6. Bij niet tijdige betaling is PROFYTE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of verdere levering(en) op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de betalingsverplichting (volledig) is nagekomen.
5.7. Bij betaling vooraf zal PROFYTE de levering doen plaatsvinden na ontvangst van de betaling. Bij betaling op rekening dient opdrachtgever binnen 30 dagen de betaling te hebben overgemaakt op de bankrekening van PROFYTE. Indien niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen is betaald is de opdrachtgever automatisch in gebreke. PROFYTE zal opdrachtgever in kennis stellen middels een officiële ingebrekestelling in de vorm van een laatste aanmaning.
5.8. Op alle leveringen van PROFYTE geldt een vrachttoeslag tot een levering met een netto goederenwaarde van € 450,00 exclusief btw. Boven de netto goederenwaarde van € 450,00 is levering Franco huis op één adres.

6. Opschorting / Ontbinding / Retentierecht / Annuleren
6.1. PROFYTE is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.
6.2. PROFYTE is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer gerede twijfel is dat de opdrachtgever niet of niet geheel aan zijn verplichting kan voldoen. PROFYTE is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling
6.3. PROFYTE is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen daaronder begrepen afnameverplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.
6.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 11.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van PROFYTE met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
6.6. PROFYTE is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van PROFYTE bevinden, daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens PROFYTE heeft voldaan.

6.7. Het annuleren van een met PROFYTE gesloten overeenkomst kan slechts plaats vinden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PROFYTE. De opdrachtgever is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten en schade aan PROFYTE te vergoeden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van PROFYTE totdat alle vorderingen die PROFYTE op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
7.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan PROFYTE een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.


8. Reclame, Garantie en Retouren
8.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op: kwantiteit, kleur, volumes, eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan PROFYTE kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
8.2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan PROFYTE kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
8.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
8.4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
8.5. De door PROFYTE geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die PROFYTE zelf heeft verkregen van degenen, de fabrikanten, van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat PROFYTE, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
8.6. Uitgesloten van garantie zijn kleine onderdelen zoals: rubber, plastic, glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.
8.7. Ingevolge artikel 6.2 van deze voorwaarden is PROFYTE gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens PROFYTE is nagekomen.
8.8. Producten kunnen alleen met toestemming van PROFYTE geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten ten minste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor speciaal voor de opdrachtgever bestelde producten geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.


9. Toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid
9.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van PROFYTE in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever PROFYTE in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval PROFYTE de overeengekomen prestatie alsnog verricht is PROFYTE nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
9.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd PROFYTE nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel PROFYTE definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van PROFYTE voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van PROFYTE in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of PROFYTE niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door PROFYTE voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.
9.3. Aansprakelijkheid van PROFYTE voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
9.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en
materialen. Bij de levering van een digitaal systeem is PROFYTE nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door PROFYTE geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen. Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van PROFTE voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.
9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan PROFYTE toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan PROFYTE heeft gemeld.
9.6. PROFYTE is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door PROFYTE aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers. Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. De opdrachtgever vrijwaart PROFYTE voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.
9.7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan PROFYTE geen beroep doen wanneer er van de zijde van PROFYTE sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van PROFYTE gelden tevens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.
9.8. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan PROFYTE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.


10 Niet-toerekenbare tekortkomingen c.q. overmacht
10.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is PROFYTE gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop PROFYTE redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, epidemieën en pandemieën, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van PROFYTE, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door PROFYTE ingeschakelde derden.
10.3. Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming van de zijde van PROFYTE, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is PROFYTE niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.


11. Schadevergoeding bij annulering of uitstel leverantie op verzoek van de opdrachtgever en bij ontbinding door PROFYTE
11.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door PROFYTE wordt ontbonden, is PROFYTE gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.
11.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is PROFYTE gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.


12 Gegevensbeheer
12.1. Indien u een bestelling plaatst bij PROFYTE worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PROFYTE. PROFYTE houdt zich aan de nationale privacywetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
12.2. PROFYTE respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van persoonlijke gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.
12.3. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in zijn of haar persoonsgegevens en deze desgewenst aan te laten passen en/of te laten verwijderen.

12.4. Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door de opdrachtgever inloggegevens en (bedrijfs) informatie is verstrekt, draagt de opdrachtgever zelf zorg voor de juistheid van deze gegevens. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van deze gegevens.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1. Op de overeenkomsten tussen PROFYTE en onze afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. De rechtbank locatie Arnhem is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van PROFYTE en overeenkomsten tussen PROFYTE en opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
13.3. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.


Als laatste herzien op 25 januari 2021